زنان شاغل

زنان شاغل

1402/07/15 3

جالب است بدانید در اوایل قرن بیستم، کار در کارخانه یک شغل مردانه تلقی می شد و تعداد کمی از زنان در این زمینه مشغول به کار بودند. ھنگامی که جنگ جھانی اول شروع شد، این وضعیت شروع به تغییر کرد. تعداد زنان شاغل در کارخانجات افزایش قابل توجھی داشت و این زنان چندین نقش را ایفا می کردند. کارھایی نظیر پرس مته، جوشکاری، کار با جرثقیل، استفاده از ماشین ھای پیچ و... مواردی بود که زنان انجام می دادند. پس از جنگ جھانی دوم، تعداد زنان در کارخانه ھا شروع به افزایش کرد. پس از اتمام جنگ، زنان آمریکایی که طعم آزادی و استقلال را چشیده بودند‌، به دنبال حق رای بودند و در سال 1920 میلادی(۱۳۰۰ شمسی) اصلاحیه نوزدھم به زنان علاوه بر حق رای، اختیارات و آزادی ھای جدیدی اعطاء شد. لازم به ذکر است که حین جنگ جھانی دوم، تعداد زنان %105 در کارخانه ھا افزایش یافت که اکثریت آنان جوان و حداقل کمتر از 30 سال سن داشتند. در آن زمان اداره اشتغال دولت زنان را تشویق می کرد تا در کارخانه ھا به دنبال کار باشند با این حال بسیاری از زنان در شغل خود با تبعیض مواجه بودند و تعداد زیادی از مردان، زنان را در محل کار خود تھدیدی برای امنیت شغلی خود می دانستند. جنگ جھانی اول به زنان آزادی ھا و فرصت ھای جدیدی داد و در راستای آن به رشد و نفوذ سازمان ھای حقوق زنان منجر شد.
و اما در ایران...
زنان در بازار کار ایران صد سال بعد از زنان جوامع صنعتی جھان، حضور یافتند. زیرا با وجود فرآیند مدرنیزاسیون، بازار کار ظرفیت جذب نیروی کار زنان را نداشت. براساس بسیاری از پژوھش ھا که در زمینه ی اشتغال زنان انجام شده، اشتغال زنان و ایجاد امکانات مناسب برای فعالیت اقتصادی و اجتماعی زنان به گونه ای که متناسب با نیازھا و علایق و مرحله ی زندگی آنان باشد، می تواند آنان، خانواده ھا و جامعه را از فواید بسیاری برخوردار کند و به بلوغ شخصیتی و اقتصادی، اجتماعی آن ھا منتھی شود. زنان با مشارکت در بازار کار، موجب افزایش سطح تولید می‌شوند. ھمه‌چیز، به ویژه ھمبستگی، با آگاھی آغاز می شود. کارخانه سس فیلفیل دارای تیمی متفاوت و متشکل از بانوان پرتلاش ایرانی ست. کارخانه فیلفیل تنھا جایی ست که کلیشه ھا و تئوری ھای جنسیتی کنار گذاشته شده و زنان در انواع کارھای فنی نیز مھارت بالایی دارند. سس ھای فیلفیل به دست بانوان توانمند ایرانی تولید می شود چرا که آنان مھارت ھایی دارند که برای مجموعه بسیار با ارزش تلقی می‌شود.